پیشرفت در فنآوری شبکههای رایانهای و منابع محاسباتی در مقیاس بزرگ منجر به ایجاد خوشههای محاسباتی ۲ است که میتوانند حجم زیادی از اطلاعات را در خود ذخیره و پردازش کنند….

ادامه مطلب