مقاله شماره ۷: کشف اجتماعات در شبکه تشکیل شده از گفتگوها پیرامون واکسن کرونا در توئیتر

چکیده

شبکه های اجتماعی به طور فزایندهای میزبان جامعه مدنی هستند، مکانی که در آن اشتراک دانش، بحثهای عمومی و گفتگوهای شخصی انجام میشود. گفتگوهای شبکه های اجتماعی به عنوان میدان عمومی جدید به اندازه سایر اجتماعات بزرگ مردمی برای مستند سازی مهم هستند. گراف شبکه های مربوط به گفتگوها در شبکه های اجتماعی عمومی همچون توئیتر میتواند به بینش ما از نقش شبکه های اجتماعی در روابط بین انسانها کمک کند. یافتن اجتماعات یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در حوزه تحلیل شبکه های پیچیده است و با استفاده از آن میتوان ساختار شبکه های پیچیده را بهتر درک کرد. در این تحقیق انواع اجتماعات در شبکه اجتماعی توئیتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به الگوریتم های مربوط به کشف این اجتماعات اشاره خواهد شد و در نهایت اجتماعات شبکه حاصل از گفتگوها پیرامون واکسن کرونا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.


کلیدواژه ها:

شبکه های پیچیده

شبکه های اجتماعی

کشف اجتماعات

توئیتر، واکسن

ویروس کرونا


نویسندگان:

محمّد بیات1،زینب الهدی حشمتی2*
1
دانشجوی دکتری، دانشکدهی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران.
2عضو هیئت علمی، دانشکدهی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.7.7


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت