مقاله شماره ۷:بهینه سازی پرس و جو در موتور پرس و جوی کلان داده Hive

در این پژوهش سعی گردیدهاست تا چالشهای مطرح در زمینه بهینهسازی پرسوجوهای محیطهاای کانن داده از جملاه نحاوه اجرای پرسوجو بر روی دادههای با حجم زیاد مورد بررسی قرار گیرد. معماری و ساختار موتور پرسوجوی هایو به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته شده است و به نحوه بهینه سازی پرسوجوها که به طور مشخص توسط واحدهای کامپایلر و بهینهساز انجام میشود، اشاره گردیده است. در نهایت روش مبتنی بر همبستگی و همچنین روش پیشنهادی به صورت جزئی با مثالهای مختلف مورد بررسی قارار گرفته است. همچنین در انتها، نتیجه کارآمدی روشهای کلی در قالب یک نمودار تحلیلی آورده شده است.


كلمات كليدي: كلان داده، موتور پرس وجو، بهینه سازی پرس وجو


نویسندگان :

میثم پاسداری هریس1 )*(، داود محمدپورزنجانی 2
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار، گروه کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان
2عضو هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت