مقاله شماره ۶:یک چارچوب توسعه برای کاربردهای رایانش ابری مبتنی بر الگو و زبان الگو

رایانش ابری، روشهای استفاده از منابع فناوری اطلاعات را بهطور چشمگیری دگرگون ساخته است. با پیچیدهترشدن توسعهی نرمافزارهای مستقل، این پیچیدگی در توسعهی کاربردهای مبتنی بر ابر نیز بیش از پیش خودنمایی میکند. یکی از بهترین مشقهای حل یک مسئله در حالت کلی، اِعمال الگوها بهشکل مجموعهای از الگوهای مرتبط در قالب یک زبان الگوست. هرچند با رشد روزافزون تعداد الگوها و روابط میان آنها در زبانهای الگو، و دشواری ذاتی کار بررسی دستی زبانهای الگوی اِعمالشده، تدارک ابزار پشتیبانی طراحی مبتنی بر زبان الگو ضروری بهنظر میرسد. این مقاله بهدنبال ارائهی یک چارچوب توسعه برای اِعمال الگوها و زبانهای الگو در کنار وارسی آنها در زمینهی رایانش ابری است.


كلمات كليدي: رایانش ابری، الگو، زبان الگو، وارس زبان الگو و طراحی مبتنی بر الگو و زبان الگو


نویسندگان :

علیرضا روحی
استادیار دانشکدهی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان*


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت