مقاله شماره ۳: آنالیز احساسات در موضوعات فارسی مبتنی بر تلفیق قوانین

با ظهور و رشد سریع رسانههای اجتماعی، این امکان برای کاربران فراهم شده تا افکار و نظرات خود را به سهولت در مورد موضوعات مختلف، رویدادهای سیاسی و اجتماعی بیان کنند. درک افکار عمومی میتواند در بهبود تصمیمگیری تاثیر بسزایی داشته باشد. حجم زیاد و فقدان ساختار مناسب برای متن نظرات ارائه شده در این رسانهها، استفاده از دانش پنهان درون آنها را دشوار نموده است. عقیدهکاوی یا آنالیز احساسات راهحلی مناسب برای تحلیل نظرات به صورت خودکار میباشد. در این پژوهش روشی برای تحلیل نظرات افراد در مورد موضوعات فارسی تلگرام ارائه میشود. در این راستا سعی شده با استفاده از روشهای مبتنی بر قانون و با بهرهگیری از کیسه کلمات به تحلیل نظرات کاربران بپردازیم. در ادامه به ارزیابی روش، با پیاده سازی آن روی مجموعه داده جمعآوری شده از نظرات به زبان فارسی پرداخته شده است. نتایج آزمایشهای تجربی نشان میدهد که رویکرد استخراج قوانین با بهرهگیری از کیسه کلمات کارایی مناسبی در عقیدهکاوی به زبان فارسی دارد و همچنین تلفیق قوانین سبب بهبود دقت میشود.


كلمات كليدي: عقیده کاوی- آنالیز احساسات – تلفیق قوانین – کیسه کلمات- موضوعات فارسی تلگرام


نویسندگان :

مینا کشاورزی فراشاه 1، محمدعلی زارع چاهوکی 2
m.keshavarzi@stu.yazd.ac.ir – 1 دانشجوی ارشد گرایش نرمافزار، گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه یزد
chahooki@yazd.ac.ir* – 2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مهندسی کامپیوتر، پردیش فنی، دانشگاه یزد


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت