مقاله شماره ۲: ارائه مدلی براساس خواص اعداد فازی برای حل برنامه ریزی خطی فازی

چکیده

در دنیای واقعی، همه دادههای در دسترس قطعی نبوده و براساس کیفیت در نظر گرفته میشوند. براساس ماهیت دادهها برنامه ریزی خطیفازی مطرح شده است. حل این نوع مسائل، یکی از بحثهای مهم است. در این مقاله، یک روش برای بدست آوردن جواب بهینه مسائل برنامه ریزیخطی فازی( )FLPبا ضرایب اعداد فازی مثلثی با بکارگیری خواص اعداد فازی مثلثی ارائه شده است. با استفاده از روش پیشنهادی، به راحتی میتوانجواب بهینه فازی برای مسئله FLPمتناسب با رخدادهای دنیای واقعی بدست آورد. برای بررسی مزایا و کاربرد روش معرفی شده، مثال عددیآورده شده است.


کلمات کلیدی : مسائل برنامه ریزی خطی فازی، راه حل بهینه فازی، اعداد فازی مثلثی، تابع عضویت

محمد تقی یحیی ئور شیخ زاهدی

گروه علوم پایه، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر ، ایران


دانلود مقاله 

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت