مقاله شماره۴: مروری سیستماتیک بر اینترنت اشیاء در حوزه کاربردی پزشکی با رویکرد کنترل اپیدمیولوژی ویروس کرونا

چکیده

به بیان ساده اینترنت اشیا به توانایی ارتباط تمامی اشیایی که اطراف ما هستند، از طریق اینترنت تعریف می­شود . اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از دو واژه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ IP ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺷﯿﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل داده ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در این فناوری ﻣﯿﻠﯿﺎرد‌ﻫﺎ ﺷﯽء ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازند. اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎ و اﻧﺴﺎن روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻋﺮﺻﻪ ي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. درمان ازطریق اینترنت اشیا نوعی فناوری است که حسگرهای بیسیم را در تجهیزات پزشکی تعبیه میکند، سپس بیماران و کادر بیمارستان و تجهیزات را به اینترنت مجهز و بهم متصل میکند تا انقلابی بسوی پزشکی مدرن شاهد باشیم.

این فناوری با تمامی ابعاد آن، گرچه در هسته خود بر شبکه و اتصالات آن بنا نهاده شده، به لحاظ تحقیقاتی ترکیبی از زمینه‌های مختلف دانش را شامل میشود. دراین مقاله ابتدا فناوری‌های مختلف اتصال و تعامل که در اینترنت اشیاء برای تبادل اطلاعات میان دستگاهها مورد استفاده قرارمیگیرد، بررسی‌شده و سپس به بررسی کاربردها، چالشها و همچنین پیاده سازی اینترنت اشیاء در حوزه علوم پزشکی پرداخته خواهد شد و در پایان نیز با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا(کووید19) فناوری‌های پزشکی هوشمندی که با حداقل تماس با فرد ناقل بیماری، کمک شایانی در این حوزه داشته است، بررسی خواهد شد.


کلیدواژه: 

کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، پزشکی هوشمند، سلامت هوشمند، مزایای اینترنت اشیاء، چالشهای اینترنت اشیاء، ویروس کووید19


نویسندگان :

آذر زلالی1*، داود زارع2

 گروه شبکه­های کامپیوتری آموزش عالی صفاهان اصفهان1

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده زیست‌فناوری2


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت