مقاله شماره ۶: مطالعه ساختار موضوعی کتابخانه های تخصصی: تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه

کتابخانه های تخصصی دارایی نقش و اهمیت به سزایی در موقعیت استراتژیک سازمان، رفع نیاز اطالعاتی نیروی انسانی و ارائه برنامه هایی مدون برای رشد سازمان دارند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی ساختار موضوعی مقاالت مرتبط با کتابخانه های تخصصی طی سال های 2017-1999می باشد. پژوهش حاضر، با رویکرد علمسنجی به مطالعه هم رخدادی موضوعی مقاالت حوزه کتابخانه های تخصصی پرداخته است. 1976 مقاله مربوط به دوره زمانی)2017- 1999 )از پایگاه وب او ساینس، با جستجوی عبارت librar Special همراه با جستجوی دیگر  عبارتهای مرتبط با کتابخانه های تخصصی بازیابی شد. تحلیل داده ها بعد از یکدست سازی با استفاده از نرمافزارهایdraw Net ، Ucinet ،PreMap Ravar انجام شد. یافته ها نشان داد با توجه به شاخص های مرکزیت نزدیکی و بینابینی، مفاهیمی از قبیل: مراقبتهای بهداشتی، خدمات اطالعاتی، مدیریت کتابخانههای تخصصی، صالحیت و شایستگی و… از پرکاربردترین موضوعات این حوزه و بیشترین تولیدات علمی مربوط به کشورهای ایاالت متحده و انگلستان تعلق دارد. بررسی نتایج نشان داد که تاکید اصلی موضوعات مقاالت حوزه کتابخانه های تخصصی مرتبط با مسائل انسانی در کتابخانه است. به عبارتی به موضوعات مرتبط باکتابداران و کارمندان کتابخانه تخصصی توجه بیشتری شده است. عدم وجود مباحثی مانند ذخیره و بازیابی منابع، سنجش عملکرد ، طراحی و ساختمان کتابخانه و غیره، نشان از توجه کمتر پژوهشگران به این حوزه ها می باشد.


كلمات كليدي:  کتابخانه های تخصصی، همرخدادی واژگان، تحلیل موضوعی، پایگاه وب آوساینس، علم سنجی

 


نویسندگان :

فاطمه مکی زاده – فرزانه سعادت – اسماعیل بیگدلو

دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت